Aanvullende Voorwaarden Maatwerk

Aanvullende Voorwaarden Maatwerk

Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres:

Wolq B.V.
Broederwal 25
5708 ZT Helmond

Alvast wat handige nummers:

Kvk-nummer: 63533901
Btw-nummer: NL855278274B01
Telefoon: +31 492 210 010

Over voorwaarden zijn wij eerlijk, open, direct en zonder moeilijke woorden. Deze voorwaarden zijn specifiek voor klanten die bij ons maatwerkdiensten afnemen en zijn een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden, welke je hier kan vinden.
 1. Definities
  1. Maatwerk: Werkzaamheden die specifiek worden uitgevoerd naar de wensen van de Opdrachtgever.
  2. Diensten: De prestatie(s) zoals omschreven in de tussen Wolq en Opdrachtgever gesloten Opdracht/Overeenkomst.
  3. Opdrachtgever: Iedere (rechts) persoon welke met Wolq een Overeenkomst/Opdracht is aangegaan, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte.
  4. Overeenkomst van Opdracht: De afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging, op grond waarvan Wolq Dienst(en) ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
  5. Professional: Professional die beschikt over (een deel van) de benodigde (software)kennis en vaardigheden en die door Wolq wordt ingezet bij de uitvoering van de Diensten.

 2. Uitvoering
  1. De uit te voeren werkzaamheden zullen beschreven worden in Overeenkomst van Opdracht. 
  2. Wolq zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. Wolq kan enkel vanuit een inspanningsverplichting door Opdrachtgever worden aangesproken en nimmer vanuit een resultaatsverplichting.
  3. Na ontvangst van goedkeuring door Opdrachtgever, zal Wolq een Professional toewijzen aan de uit te voeren opdracht.
  4. Wolq heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  5. Bij het inschakelen van derden zal Wolq de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Wolq worden doorbelast aan Opdrachtgever
  6. Wolq behoudt zich het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten indien Opdrachtgever voor de aanvangsdatum de opdracht niet heeft bevestigd.

 3. Werktijden en verlof
  1. Een normale werkdag duurt 8 uur, waarbij de werkzaamheden worden verricht tussen 09:00 en 17:30 uur, op weekdagen van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende Nederlandse feestdagen.
  2. Wanneer de aard van het te verrichten werk zulks vereist, of wanneer zulks door de Opdrachtgever wordt verzocht, zal Wolq trachten te bewerkstelligen dat de Professional dit werk op andere uren verricht of een redelijke hoeveelheid overwerk verricht. Dit wordt gedaan in wederzijds overleg tussen Opdrachtgever, Wolq en de Professional en na uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever.
  3. Voor het opnemen van de bij Wolq gebruikelijke vakantie- en verlofdagen door de Professional zal geen goedkeuring van de Opdrachtgever zijn vereist. Wolq zal met de Opdrachtgever overleggen teneinde de vakanties waar mogelijk te coördineren.
  4. Werkzaamheden korter dan 4 uur, worden over het algemeen voor op afstand (online) ingepland. Bij afname van een volledige dag heeft de Professional recht op lunchtijd

 4. Verslaglegging
  1. De Professional zal tevens binnen, de bij ‘3-1’ genoemde tijden, een verslaglegging doen middels een bezoekverslag. In dit bezoekverslag zal de Professional de werkzaamheden en bijzonderheden noteren. Tevens zal de Professional een werkbon opstellen en deze door de Opdrachtgever laten accorderen.   
 5. Tarieven
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vastgesteld, hebben de uurtarieven betrekking op een normale werkdag van acht uur, gewerkt gedurende normale werktijden. Voor het geval dat de Professional overwerk moet verrichten, zullen de volgende tarieven gelden voor elk uur verricht overwerk:
   1. voor overwerk verricht op maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende Nederlandse feestdagen: 150% van het van toepassing zijnde uurtarief per persoon per overgewerkt uur;
   2. voor overwerk verricht op zaterdag, zondag of algemeen erkende Nederlandse feestdagen: 200% van het van toepassing zijnde uurtarief per persoon per overgewerkt uur;
   3. voor stand-by diensten wordt 50% van het geldende uurtarief berekend.

 6. Afspraak wijzigen, afbreken of annuleren
  1. Reeds gemaakte afspraken kunnen tot maximaal drie (3) werkdagen voor aanvang van de afspraak kosteloos worden gewijzigd. Indien een afspraak binnen dit termijn valt, worden de oorspronkelijk overeengekomen duur gefactureerd op basis van het standaard of in de Overeenkomst van Opdracht overeengekomen tarief.
  2. Bij het vroegtijdig afbreken van de opdracht door Opdrachtgever, worden de oorspronkelijk overeengekomen duur gefactureerd op basis van het standaard of in de Overeenkomst van Opdracht overeengekomen tarief.
  3. Het wijzigen van een afspraak kan telefonisch via 0492 – 210 010 of per e-mail maatwerk@wolq.nl.

 7. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Wolq, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst van Opdracht niet meer mogelijk is.
  2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Wolq zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Wolq, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken. 
  3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst van Opdracht opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 8. Plichten Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever verbindt zich om te waarborgen dat, waar de medewerking van zijn eigen personeel noodzakelijk is bij de uitvoering van de Diensten, dit personeel de nodige vaardigheden en ervaring zal bezitten voor de taken die het wordt opgedragen en dat dit personeel beschikbaar zal zijn op de tijdstippen als door partijen zullen worden afgesproken. Voorts zal dit personeel zoveel mogelijk zijn ingelicht door Opdrachtgever over de aangegane opdracht aan en werkwijze van Wolq.
  2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wolq aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst van Opdracht, tijdig aan Wolq worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Wolq zijn verstrekt, heeft Wolq het recht de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. Opdrachtgever verbindt zich aan Wolq ten spoedigste alle gegevens te verschaffen betreffende zijn werkzaamheden en activiteiten die door Wolq noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht. Daarnaast zal het personeel van Wolq in contact kunnen treden met het personeel en toegang hebben tot de ruimten en gebouwen van de Opdrachtgever op alle redelijke tijdstippen, wanneer hiervan van te voren mededeling is gedaan.
  4. Indien op enig tijdstip gedurende de uitvoering van de Diensten Opdrachtgever zal bemerken of vermoeden dat Wolq van verkeerde veronderstellingen uitgaat dan wel bij de realisering van de opdracht een verkeerde weg inslaat, zal Opdrachtgever Wolq onverwijld hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
  5. In geval van tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt door Opdrachtgever aan Wolq een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan tot de uit te voeren werkzaamheden zijn afgerond. Bovendien komen alle lasten en schaden, welke ontstaan doordat aan het in dit artikel gestelde niet of niet-tijdig is voldaan, volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 9. Klachten 
  1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever deze schriftelijk te zenden aan maatwerk@wolq.nl binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden.
  2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.  
  3. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van de betalingsverplichting, tenzij en voor zover Wolq aan opdrachtgever te kenen heeft gegeven dat Wolq de klacht gegrond acht en er over een gewijzigde betalingsverplichting schriftelijk overeenstemming is bereikt.

 10. Aansprakelijkheid
  1. Gezien de aard van de Diensten en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Diensten een rol spelen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst van Opdracht of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen. 
  2. In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Diensten, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of - indien dit niet is vast te stellen - de factuurwaarde van de Diensten die Opdrachtnemer op het tijdstip dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd. 

 11. Inschakelen van Derden
  1. Indien derden door Wolq worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, stemt Opdrachtgever ermee in dat deze derden toegang krijgen tot de systemen en gegevens van Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
  2. Wolq zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de ingeschakelde derden voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de benodigde toegangsrechten en informatie aan de ingeschakelde derden, zodat zij hun werkzaamheden correct kunnen uitvoeren.
  4. Wolq is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit handelingen of nalatigheden van de ingeschakelde derden.
  5. Indien de werkzaamheden door de ingeschakelde derden niet naar behoren worden uitgevoerd, zal Wolq zich inspannen om een passende oplossing te vinden, zoals het inschakelen van andere derden of het zelf uitvoeren van de werkzaamheden.
  6. Opdrachtgever vrijwaart Wolq tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de door derden uitgevoerde werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Wolq.
  7. Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat veel van de ingeschakelde derden communiceren in het Engels.

  • Related Articles

  • Aanvullende Voorwaarden Consultancy

   Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres: Wolq B.V. Broederwal 25 5708 ZT Helmond Alvast wat handige nummers: ...
  • Algemene Voorwaarden

   Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres: Wolq B.V. Broederwal 25 5708 ZT Helmond Alvast wat handige nummers: ...
  • Aanvullende Voorwaarden Urenbundel

   Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres: Wolq B.V. Broederwal 25 5708 ZT Helmond Alvast wat handige nummers: ...
  • Berekenen jullie reiskosten?

   Wij houden onze prijsstructuur het liefst lekker simpel en helder. Voor onze consultancy-diensten is het basistarief 112,50 Euro per uur en als het op reiskosten aankomt, hanteren we een vaste berekening van 20 minuten/enkele reis. Dit betekent dus, ...
  • Aanvullende Voorwaarden Zoho One

   Officieel zijn wij Wolq B.V. (maar Wolq is makkelijker). Op het web zijn we te vinden op wolq.nl en voor diegene die ons persoonlijk wil ontmoeten, hebben we een fysiek adres: Wolq B.V. Broederwal 25 5708 ZT Helmond Alvast wat handige nummers: ...